Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SPICHLERZ SMAKÓW ZŁOTEGO GRONIA

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży sklepu internetowego Spichlerz Smaków Złotego Gronia przez Goldenpeak Sp. z o.o. z siedzibą w Internecie za pośrednictwem sklepu online www.spichlerzsmakow.pl zwanego dalej: Sklepem Internetowym”. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Goldenpeak Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.

§ 1 Defnicje

 1. Dni robocze -to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – to czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem frmy kurierskiej zamówiony towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Hasło – to ciąg znaków: liter, cyfr i innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w www.spichlerzsmakow.pl.
 4. Klient – to podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży przez www.spichlerzsmakow.pl.
 5. Konsument – to osoba fzyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą; niezwiązana bezpośrednio z działalnością gospodarczą czy zawodową.
 6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego panel zarządzania zakupami, uruchomiony na jego prośbę Klienta przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usług.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fzyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną.
 8. Regulamin – to niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – to czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie.
 10. Sprzedawca – to Goldenpeak Sp. z o.o. ul. 593, 43-470 Istebna, KRS 0000773253, REGON 382626002, NIP 5482718938
 11. Strona Internetowa Sklepu – to adres internetowy, pod którym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.spichlerzsmakow.pl.
 12. Towar – to produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, z wyłączeniem napojów alkoholowych.
 13. Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego www.spichlerzsmakow.pl, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca optymalizuje sklep tak, aby umożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe czy typy urządzeń.
 3. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych. Sprzedawca zaznacza, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z www.spichlerzsmakow.pl
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem www.spichlerzsmakow.pl konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta pocztowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z Internetu. Sprzedawca nigdy nie prosi o udostępnienie mu Hasła Klienta.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.spichlerzsmakow.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes i dobre imię Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w celu utworzenia konta na www.spichlerzsmakow.pl.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem sklepu.
 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Zgoda marketingowa może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta i wysłanie go pocztą elektroniczną.

§ 4 Zamówienia

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu www.spichlerzsmakow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może dokonać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając określony Towar przez wybór polecenia „kup” lub „dodaj do koszyka” . Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza
  zamówienia do Sprzedawcy. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o całkowitej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca potwierdza Klientowi Umowę sprzedaży drogą elektroniczną.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Kupujący jest informowany drogą mailową, co aktualnie dzieje się z jego zamówieniem np. czy płatność została zaksięgowana, czy jego zamówienie wpłynęło do sklepu itp.
 8. Alkohol sprzedawany jest wyłącznie osobom, które ukończyły 18ty rok życia.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy każdym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają innych kosztów m. in. dostawy, opakowań prezentowych itp.
 2. Klient może wybrać formę płatności spośród dostępnych dostarczonych przez frmę PayU.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia obowiązuje dla dni roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu.
 6. Klient jest obowiązany aby zbadać doręczoną przesyłkę w celu ewentualnego stwierdzenia ubytku czy uszkodzenia paczki. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego do sytuacji protokołu.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Punkcie Odbioru po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej czy telefonicznie.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fzycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fzyczną lub prawną.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie ma to zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 4. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację to czas, w którym Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności za towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 5. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Rozwiązanie umowy innej niż umowa sprzedaży

 1. Obie strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

X